Laddar
vad är arbetsmiljö

Vad är arbetsmiljö och varför är det viktigt?

Arbetsmiljö är en viktig faktor i alla verksamheter och innebär att skapa goda förhållanden inom specifika områden för att minska ohälsa, öka arbetsglädje och skapa ekonomisk lönsamhet. I denna artikel kommer vi lyfta viktiga frågor inom detta området. 

I artikeln kommer vi ta upp följande ämnen:

Vad är arbetsmiljö?
Vad är ett arbetsmiljöombud?
Vad är arbetsmiljö och varför är det viktigt?
Vilka arbetsmiljöer trivs jag bäst i?
Hur påverkas vi av arbetsmiljö?
Vad är en friskfaktor?
Vad är en dålig arbetsmiljö

Vad är arbetsmiljö?

Arbetsmiljö är enligt Världshälsoorganisationen, WHO:

“Arbetsmiljö en sammanfattande benämning på biologiska, medicinska, fysiologiska, psykologiska, sociala och tekniska faktorer som i arbetssituationen eller i arbetsplatsens omgivning påverkar individen”. 

Arbetsmiljölagstiftningen bygger på att arbetsgivaren har ansvar för och samverkar med sina medarbetare för att åstadkomma en god arbetsmiljö.

Vad är ett arbetsmiljöombud?

Arbetsmiljöombud, som även kallas skyddsombud, är arbetstagarnas representant och har enligt Arbetslagen diverse rättigheter. Den har exempelvis rätt att agera likställt med den som styr arbetsplatsen och i frågor om arbetsmiljön för inhyrd personal. Skyddsombudet har även rätt att kräva åtgärder om arbetsgivaren inte följer arbetstidslagens bestämmelser om extra övertid, mertid och nödfallsövertid. Dock gäller detta endast om arbetstidslagens regler inte ersatts av kollektivavtal. Då är det istället de fackliga organisationerna och arbetsgivaren som ska se till att avtalet följs.  

Arbetsmiljölagen ger den som är skyddsombud även rätt att: 

 • få utbildning inom arbetsmiljö 
 • ta del av och påverka handlingar kring förhållandena i arbetsmiljön 
 • delta vid planering av nya lokaler 
 • begära att arbetsgivaren vidtar åtgärder för att åstadkomma en god arbetsmiljö 
 • avbryta arbeten som kan leda till direkt allvarlig fara för personalens liv eller hälsa 

Varför är arbetsmiljö viktigt?

Arbetet med arbetsplatsens miljö är viktigt då det värnar om personalens fysiska, psykiska och sociala hälsa. Vilket inkluderas i exempelvis arbetsplatsens verktyg och utrustning till personal, ventilation, möjlighet till återhämtning och möjlighet till socialisering. Syftet med arbetsmiljölagen är att förebygga ohälsa samt olycksfall i arbetet.

Arbetsgivaren har alltid skyldighet att se till att arbetets utförande kan genomföras utan risk för ohälsa eller olycksfall. De anställda ska veta vilka risker som kan finnas men ska också kunna undvika riskerna. Arbetsgivaren bär det fulla ansvaret men kan fördela uppgifter i arbetsmiljöarbetet. Fördelningen bör tydliggöras för de tilldelade, så de vet vad som förväntas av dem.  

För en med chefsroll krävs det kännedom av arbetsmiljölagen och de arbetsmiljöregler som gäller på arbetsplatsen. Chefer kan även få särskilda uppgifter i arbetet, som exempelvis genomförande av skyddsronder, vilket innebär undersökning av arbetsmiljön i arbetslokaler eller via medarbetarundersökningar.  

Vilka arbetsmiljöer trivs jag bäst i?

Vilket företagsklimat du trivs bäst i beror mycket på vad du trivs bäst med, men det är viktigt att du får exempelvis den skyddsutrustning du behöver för att utföra ditt arbete med förebyggande av olycksfall. För de flesta är intressanta arbetsuppgifter, bra chef/chefer och bra balans mellan jobb och fritid samt flexibla arbetstider viktigaste på en arbetsplats.

Hur påverkas vi av arbetsmiljö?

Vår hälsa och säkerhet påverkas av arbetsmiljön. Hälsan inkluderar det fysiska och psykiska, där olika faktorer påverkar dessa negativt eller positivt. En arbetsplats där personalen till exempel ständigt tystas, utsätts för hälsorisker, arbetar ständigt övertid och inte får rätt utrustning, kan leda till psykisk ohälsa och fysiska skador. Ett jobb där personalen istället får ergonomisk utrustning, möjlighet att utvecklas, möjlighet till fysisk vårdbidrag, arbetar tillsammans mot gemensamma mål och har öppen kommunikation, kan leda till en positiv effekt på den psykiska och fysiska hälsan.

Vad är en friskfaktor?

Friskfaktorer är de faktorer som bidrar till en god arbetsmiljö på arbetsplatsen. Exempel på friskfaktorer kan vara: 

 • Fungerande, ergonomisk och säker utrustning för att minska ont i kroppen
 • Rimliga arbetstider 
 • Möjlighet till hjälp för exempelvis psykisk ohälsa 
 • Social och kommunikativt öppen kultur 
 • Möjlighet till utveckling på arbetsplatsen 
 • Att personal känner delaktighet för möjlighet att påverka sin arbetsplats 
 • Förhållningsregler och förebyggande arbete mot diskriminering och trakasserier 
 • Tydliga mål att gemensamt arbeta mot 
 • Behaglig temperatur och bra ventilationssystem 

Motsatsen till friskfaktorer är riskfaktorer vilket är exempelvis stress, hot, våld och buller.

Vad är en dålig arbetsmiljö?

En dålig arbetsmiljö är en arbetsmiljö med många riskfaktorer. Exempel på en dålig arbetsplats är där personalen utsätts för hälsorisker, känner ingen trivsel, har ingen möjlighet till utveckling eller har ingen talan i arbetets upplägg.